Szkoła Podstawowa w Dzierzgówku

99-418 Bełchów Dzierzgówek 15 Tel: (46) 838-67-79 e-mail: spdzierzgowek@o2.pl

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 93063
 • Do końca roku: 30 dni
 • Do wakacji: 206 dni

Kontakt

99-418 Bełchów

Dzierzgówek 15

Tel: (46) 838 67 79

e-mail: spdzierzgowek@o2.pl

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły – Dariusz Skulimowski. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego:  spdzierzgowek@o2.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach ochrony zdrowia oraz zwalczania wirusa COVID-19 na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. d RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
 • wyrażonej zgody na pomiar temperatury ciała, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
 • art. 9 ust. 2 lit. i RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami, wynikająca z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa m. in. Główny Inspektor Sanitarny, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Województwa Łódzkiego.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasów trwania pandemii, związanej z COVID-19.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 4. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

a)      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,

b)      do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)      do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,

d)      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 21 RODO,

e)      do przenoszenia danych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,

f)       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

g)      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. Wypełnienie oświadczenia wraz z wyrażeniem zgody na pomiar temperatury jest wytycznym przeciwepidemicznym Głównego Inspektora Sanitarnego.
 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.